Národný projekt POP III

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ.
pr

„Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2“

Naša škola sa v školskom roku 2022/2023 zapojila do tohto projektu.
Cieľom projektu bola podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.
pr

„Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“

Oblasťou zamerania sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov.

„Spolu múdrejší 3“

Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Doba realizácie projektu: 01.02.2016 - 30.11.2019

Projekt IT - Akadémia

Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Výberové konanie

Dňa: 30.6. 2017 raiditeľka ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu sociálny pedagóg.Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Uzávierka podávania žiadostí do 15.7. 2017.

Výberové konanie

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš. Termín na predkladanie prihlášok do výberového konania je do 5. mája 2017.
http://www.mikulas.sk/files_web/attachments/2017/1304c-2-2017.pdf

Výberové konanie

Dňa: 16.2. 2017 raiditeľka ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagagogický asistent, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Uzávierka podávania žiadostí do 23.2. 2017.

Projekt " Moja prvá škola"

Hlavný cieľ: inovatívny spôsob výučby

Counter

  • Návštevníkov: 25,371
  • Počítanie od: 2017-04-24 21:33:52
  • Návštevníci:
  • Dnes: 25
    Tento týždeň: 177
    Tento mesiac: 404
    Tento rok: 5027