„Spolu múdrejší 3“

Spolu múdrejší 3 je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Doba realizácie projektu: 01.02.2016 - 30.11.2019

Projekt IT - Akadémia

Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Výberové konanie

Dňa: 30.6. 2017 raiditeľka ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu sociálny pedagóg.Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Uzávierka podávania žiadostí do 15.7. 2017.

Výberové konanie

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, Liptovský Mikuláš. Termín na predkladanie prihlášok do výberového konania je do 5. mája 2017.
http://www.mikulas.sk/files_web/attachments/2017/1304c-2-2017.pdf

Výberové konanie

Dňa: 16.2. 2017 raiditeľka ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagagogický asistent, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Uzávierka podávania žiadostí do 23.2. 2017.

Projekt " Moja prvá škola"

Hlavný cieľ: inovatívny spôsob výučby

Projekt EnglishOne -Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja.
Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu.
Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia.
logo

Projekt

Na tejto škole sa realizuje projekt „vzdelávaním pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“
projekt
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe vydaného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2011/VZN, zo dňa 10.2.2011, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach s platnosťou od 1. marca 2011,

Vám oznamujeme že

1. - na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne 4,00 € ,

2. - príspevok na stravu, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je za

Counter

  • Návštevníkov: 17,744
  • Počítanie od: 2017-04-24 21:33:52
  • Návštevníci:
  • Dnes: 2
    Tento týždeň: 150
    Tento mesiac: 601
    Tento rok: 5523