You are hereOZNAM

OZNAM


By molnarova2000 - Posted on 26 február 2011

Vážení rodičia!

Na základe vydaného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 1/2011/VZN, zo dňa 10.2.2011, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach s platnosťou od 1. marca 2011,

Vám oznamujeme že

1. - na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne 4,00 € ,

2. - príspevok na stravu, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je za
jednotlivé jedlá nasledovne:

a) stravníci od 6 - 11 rokov – I. stupeň obed – 0,96 €
b) stravníci od 12 – 15 rokov – II. stupeň obed – 1,03 €
c) dospelí stravníci obed – 1,13 €

Príspevok za stravu sa uhrádza mesačne najneskôr do 5. dňa príslušného
mesiaca.

Zároveň Vás žiadame dodržať termíny úhrady poplatkov, nakoľko zriaďovateľ prísne kontroluje či poplatky sú včas zaplatené.

V prípade nezaplatenia poplatku za ŠKD bude žiak vylúčený zo školského klubu detí !