You are here„Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2“

„Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2“


By molnarova2000 - Posted on 08 jún 2023

Naša škola sa v školskom roku 2022/2023 zapojila do tohto projektu.
Cieľom projektu bola podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.
pr